Všeobecně o společnosti

Sem patří diskuse o vývoji raket rodiny Falcon a o lodi Dragon.
Odpovědět
Tris
Vesmírný badatel
Vesmírný badatel
Příspěvky: 403
Reputace: 0
Bydliště: Glasgow
Registrován: 12.4.2016 18:31
Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Tris »

Říkal jsem si, že bych tady tak nějak formou různých zajímavých citací shrnul to, co bylo řečeno během včerejšího AMA (ask me anything) na subredditu /r/SpaceX s Brianem Bjeldem, viceprezidentem pro lidské zdroje při SpaceX. Archiv jeho účtu lze najít na https://www.reddit.com/user/BB2Mars, a to i se všemi jeho odpovědmi a krátkým úvodním příspěvkem s fotkou.

Překlad velmi rychlý, příspěvek jsem nazval 'Všeobecně o společnosti', protože se Brian dotknul spousty různých témat - případně to klidně změňte :andílek:

Na téma dlouhých pracovních dní:
We recruit people who are incredibly driven by our mission, but it’s a myth that most of our employees are working 100 or even 80 hour weeks on a regular basis. (...) We encourage employees to pace themselves, and our managers pay close attention to whether people are driving themselves too hard for long periods. This is one of the biggest myths I hear about working at SpaceX, so I always want to knock this idea down!
Rekrutujeme lidi, kteří jsou neuvěřitelně hnáni naším posláním, ale je mýtus, že většina našich zaměstnanců pravidelně pracuje stohodinové nebo dokonce osmdesátihodinové týdny. (...) Nabádáme zaměstnance, aby si určovali vlastní tempo, a naši manažeři zblízka sledují, jestli se jejich podřízení příliš netlačí po dlouhou dobu. Je to jeden z největších mýtů co slýchávám o práci ve SpaceX, takže tu myšlenku chci vždycky vyvrátit!
Na téma stážisti:
We have an extremely competitive internship program that is performance based. Interns who receive high marks and have outstanding performance are typically offered a repeat internship or a full time position. We want as many passionate and talented individuals to continue engineering the future with us.
Our interns play a direct role in our mission to mars – and are giving incredibly challenging projects. During their twelve weeks, they are fully responsible and own multiple projects. They are paired with a mentor/manager to guide them, but ultimately they are responsible for delivering on their projects. This summer, one of our Production Interns was responsible for designing a tool to help align the docking system on Crew Dragon. This tool will ensure that the spacecraft docks correctly with the International Space Station and that no damage is inflicted to either craft. The tool itself aligns the latches of the soft capture mechanism on the docking system so that they all latch simultaneously to the passive system on the ISS. In the past we had an intern design the re-entry algorithm for the Dragon Spacecraft. So many great stories like this. Pretty cool stuff!
Náš program pro stážisty je velmi soutěživý a založený na výkonech. Stážistům, kteří dostávají dobré známky a vykazují mimořádnou aktivitu, je obvykle nabídnuta opětovná stáž nebo běžná pozice. Chceme, aby s námi pokračovalo vyvíjet budoucnost co nejvíc vášnivých a talentovaných osob.
Naši stážisti hrají přímou roli v naší misi na Mars, a jsou jim svěřovány neuvěřitelně složité projekty. Během dvanácti týdnů jsou plně zodpovědní a mají několik vlastních projektů. Spolupracují s mentorem/manažerem, který je provádí, ale jsou zodpovědní za splnění jejich vlastních projektů. Toto léto byl jeden z našich produkčních stážistů zodpovědný za vývoj nástroje, který pomáhá nasměrovat dokovací systém na posádkovém Dragonu. Tento nástroj bude zajišťovat, že se kapsle správně spojí s Mezinárodní vesmírnou stanicí a že na ani jednom stroji nebude způsobena žádná škoda. Nástroj samotný srovná západky na měkkém zachytávacím zařízení na dokovacím systémů, aby všechny zapadly zároveň do pasivního systému na ISS. V minulosti stážista navrhl vstupní algoritmus pro vesmírnou loď Dragon. Tolik skvělých příběhů jako tenhle.
Na téma ITAR:
To comply with US government space technology export regulations including ITAR, applicants must generally be US citizens or lawful permanent residents. This doesn't include F1/Student Visa holders. Over time, as we make progress towards becoming a multi-planetary species, we expect that people from many nations will have the chance to participate in space exploration.
Abychom se podřídili regulacím vývozu vesmírných technologií vlády Spojených států včetně ITARu, uchazečí musí být všeobecně občany Spojených států nebo trvalými rezidenty v souladu se zákony. To se nevztahuje na držitele F1/studentských víz. S časem, jak budeme postupovat vůči tomu stát se meziplanetárním druhem, očekáváme, že lidé z mnoha národů dostanou šanci k účasti na průzkumu vesmíru.
Na otázku zda-li se bude SpaceX nadále rozrůstat co se týče pracovní síly:
We’re going to keep adding the talent we need to achieve our mission, but we’re going to scale gradually and over the long-term.
Budeme pokračovat v přidávání talentu který potřebujeme k dosáhnutí našeho úkolu, ale chystáme se zvětšovat postupně a v dlouhodobém horizontu.
Na téma pracovní hiearchie ve SpaceX:
Today we have a roughly 10-1 manager to report ratio at SpaceX, which works out pretty well. We have a generally flat organizational structure, so being a manager is less about constantly issuing orders than about creating the right environment in which people can complete the work that needs to get done, and to get the support and resources they need.
Dnes je ve SpaceX poměr manažerů ku podřízeným přibližně 10:1, což funguje dost dobře. Máme všeobecně velmi plochou organizační strukturu, takže být manažerem je méně o stálém vydáváním pokynů než o tvorbě správného prostředí, ve kterém mohou lidé dělat na práci, která se musí udělat, a dostávat k tomu podporu a zdroje, které potřebují.
Na téma míry odcházejících zaměstnanců:
Our turnover rates are below average for the industry. We have lots of employees, like me, who have been here more than 10 years and have made a fantastic career with SpaceX! Getting to Mars is a long term mission so we seek to attract employees, and retain them, for the long term.
Naše míra odcházejících zamsětnanců je pod průměrem oboru. Máme mnoho zaměstnanců, jako mě, kteří tady jsou už deset let a mají ve SpaceX fantastickou kariéru! Dostat se na Mars je běh na dlouhou trať, tudíž se snažíme přitáhnout zaměstnance a udržet je po dlouhou dobu.
Ještě jednou ke stážistům:
Last year we received over 39,000 applications for our internship positions and this number continues to exponentially grow!
Minulý rok jsme dostali víc než 39 000 přihlášek na naše stážistické pozice a toto číslo nadále exponencionálně roste!
Na téma spolehlivosti a Hanse K.:
We know that in rocket engineering, there are millions of ways for a rocket to fail and only one way for it to work right. We're looking for great people who will help us to try, fail, try again, and ultimately succeed. One of the key enablers of getting to Mars is producing super safe and reliable rockets and with that in mind we've created some hard core engineering departments with specific focus on ensuring we've designed in reliability, that we produced hardware reliably and repeatably, and that we've considered all the system impacts that can affect reliability of the mission. We call these new reliability engineering departments Design Reliability, Build Reliability and Flight Reliability. Our own Chief Engineer Hans Koenigsmann leads the Flight Reliability team.
Víme, že v raketovém inženýrství je tisíce způsobů jak může raketa selhat, a jenom jeden jak může pracovat správně. Hledáme skvělé lidi, kteří nám pomůžou to zkusit, selhat, zkusit to znovu a nakonec uspět. Jeden z klíčových faktorů, který umožní dostat se na Mars, je vyrábět super-bezpečné a spolehlivé rakety a, s tím na mysli, jsme vytvořili několik velmi technických oddělení se specifickým zaměřením na zajišťování toho, že jsme navrovali spolehlivě, vyrobili techniku spolehlivě a opětovně, a že jsme zvážili všechny aspekty, které by ve výsledku mohli ovlivnit spolehlivost mise. Tyto nová oddělení spolehlivosti nazýváme návrhová spolehlivost, výrobní spolehlivost a letová spolehlivost. Náš vlastní hlavní inženýr Hans Koenigsmann vede tým letové spolehlivosti.
A na otázku zda-li bude SpaceX létat i s vlastními astronauty:
In the near term we're focused on NASA's commercial crew program where we will be flying NASA astronauts. The long-term goal is to open up space travel to everyone. One day we all could be calling the Red Planet home.
V nejbližší době se budeme soustředit na komerční pilotovaný program NASA, v rámci kterého budeme létat s astronauty NASA. Dlouhodobým cílem je otevřít cestování do vesmíru pro všechny. Jednoho dne bychom všichni mohli nazývat Rudou planetu domovem.
"In ancient days, men looked at stars and saw their heroes in the constellations. In modern times, we do much the same, but our heroes are epic men of flesh and blood."
Uživatelský avatar
Pospíšil
Kosmonaut veterán
Kosmonaut veterán
Příspěvky: 8048
Reputace: 1839
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Pospíšil »

Včera internetem prošuměla informace, že SpaceX připravuje rozsáhlý kontrakt v řádu 2-3 mld USD s japonskou firmou Toray Carbon Fibers Industries, produkující kompozitní materiály z uhlíkových vláken. Během následujících hodin se na síti zdvihlo poměrně slušné pozdvižení, na které musela SpX nějak zareagovat, což se také stalo.
SpX ústy svého mluvčího prohlásila, že Toray je jednou z firem, se kterou na poli kompozitů spolupracují, ale nemůže potvrdit, že by došlo k uzavření nějakého většího kontraktu.
To ovšem nevylučuje, že na něčem takovém nepracují a k dohodě dojde o pár týdnů/měsíců později. :)

Je to jistě povzbudivá informace, která může být třeba i jen šikovně vypuštěnou kachnou (= PR), pro zvýšení zájmu veřejnosti a investorů, ale také se může jednat o pravdivý signál (více pravděpodobné), ukazující kam směřují přípravné aktivity v programu MCT. Uvidíme, co přinesou další dny.

http://asia.nikkei.com/Business/Deals/T ... ons?page=1
http://www.geekwire.com/2016/carbon-fib ... acex-mars/
http://arstechnica.com/science/2016/08/ ... omposites/
---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong
Jardax
Znalec kosmonautiky
Znalec kosmonautiky
Příspěvky: 808
Reputace: 0
Registrován: 2.1.2015 15:33
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Jardax »

hele...

Uživatelský avatar
Pospíšil
Kosmonaut veterán
Kosmonaut veterán
Příspěvky: 8048
Reputace: 1839
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Pospíšil »

Nové PR videjko o práci výrobních technologů SpX. Zajímavá je zmínka jednoho z nich (Cesar) v čase 2:13 o projektu, kdy zkrátili výrobní proces turbočerpadla a vstřikovače M1D ze 120-150 dní na 12-20 dní. :palec nahoru:

---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong
Uživatelský avatar
Pospíšil
Kosmonaut veterán
Kosmonaut veterán
Příspěvky: 8048
Reputace: 1839
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Pospíšil »

Tak Dugi, přestaň nás napínat a postuj fotky z okolí SpX a čerstvé zážitky a žhavé vývojové novinky, které jsi viděl v Hawthorne. Doufám, že aspoň David Pavlík dostane povolení tě vyfotit jak sedíš v sedačce uvnitř Crew Dragona.
Tiše závidím. :)


PS: ti, co netuší o čem mluvím, pusťte si tato videa:
https://www.stream.cz/dobyvanivesmiru/1 ... nejnovejsi
https://www.stream.cz/dobyvanivesmiru/1 ... nejnovejsi
---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong
jregent
Vesmírný průzkumník
Vesmírný průzkumník
Příspěvky: 260
Reputace: 9
Bydliště: Bystřice pH
Registrován: 13.6.2014 16:48
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od jregent »

Dugi,

moc velká gratulace.
TA nečekaná otočka na raketu se Ti fakt povedla ;)
člověk si neuvědomí jak velká obluda přistává..
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25253
Reputace: 764
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Dugi »

Díky moc a zároveň se omlouvám, že jsem nenapsal dřív. Až teď jsem konečně doma (po návratu z LA jsem si střihnul ještě ESTEC) a můžu odepsat.

Fotky z interiéru nemám žádné. Je to kvůli požadavkům ze strany SpaceX na utajení. David mi říkal, že se tyhle požadavky za poslední dobu zpřísnily, takže ani fotka v Crew Dragonu nebyla možná. Prošel jsem si ale výrobní linku a bylo to úplně super.Leč nemohu říct, co jsem tam viděl, musel jsme to Davidovi slíbit. Mohu jen říct, že jsem byl svědkem výroby všech hlavních dílů, ze kterých se raketa skládá.

Zvenčí mám pár fotek. Třeba tyhle. :-)Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
Pospíšil
Kosmonaut veterán
Kosmonaut veterán
Příspěvky: 8048
Reputace: 1839
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Pospíšil »

---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong
Uživatelský avatar
Samo
Inženýr kosmonautiky
Inženýr kosmonautiky
Příspěvky: 1736
Reputace: 496
Registrován: 29.8.2015 22:52
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Samo »

To akože fakt si tie choré hlavy myslia že neexistuje globálne otepľovanie? Ostáva len veriť že sa im to nepodarí! :hlavou proti zdi
"When you wish upon a falling star, your dreams can come true. Unless it's really a meteor hurtling to the Earth which will destroy all life. Then you're pretty much hosed, no matter what you wish for. Unless it's death by meteorite."
Uživatelský avatar
Amper
Zkušený inženýr kosmonautiky
Zkušený inženýr kosmonautiky
Příspěvky: 2030
Reputace: 67
Bydliště: Plzeň
Registrován: 20.7.2012 12:53
Re: Všeobecně o společnosti

Příspěvek od Amper »

Neprekvapuje me to. Rejpali do nej uz pred nejakou dobou a tim jak se stavaji jeho firmy vic aktivni na trhu budou utoky stupnovat. Republikani jsou napojeni na prumysl a co si budeme povidat. SpaceX, Tesla i SolarCity musi stare prumyslove struktury neskutecne sr.t . Vemte si jen ULA tj. Lockheed a Boeing - nez nastoupil SpX tak si mohli uctovat prakticky libovolnou cenu a USA proste zaplatilo. Jiste, par soukromych zakazniku sahlo po Ruske nebo Cinske rakete pripadne po Ariane ale to nebyl problem. Primarni ksefty ULA byli od vlady US (a je jedno z jake rozpoctove kapitoly). No a ted prijde nejaky blaznivy Musk a nejen ze nabizi levnejsi lety ale jeste si dovoli provokovat inovacema jako je pristani prvniho stupne.

V ULA proste vypukla panika uz pred nejakou dobou a toto je dusledek. Stejne tak v automobilkach - dokud byl Roadster a Model S pro prachaty hipiky z CalTechu a Valey tak to bylo relativne ok. Ale s Modelem 3 uz zacinaj zatapet i klasickym firmam.

Odpovědět

Zpět na „SpaceX“